top of page

Mission och vision

Vi gör det tillsammans!
Vår mission är att bidra till såväl individ som organisations utveckling genom effektivt lärande och stärkt självförtroende. Vår vision är att med lärandet i fokus vara en katalysator och ett stöd i förändring.
Vi erbjuder konsultation, lärande och processledning  inom strategi, management och ledarskap. Vi vänder oss främst till chefer i företagsledande och operativa positioner inom små och medelstora verksamheter.

Värdegrund

Vår grundsyn är att individ och organisation har en inre drivkraft att utvecklas och vi agerar med respekt och tolerans för alla människor oavsett kön eller kultur. Vi bidrar till hållbar utveckling genom att stärka individ och organisations självförtroende och förmåga att utvecklas.
 
Entreprenöriellt och problembaserat lärande baserat på tydlig kontext och verklighetsnära situationer utgör våra pedagogiska grundstenar i syfte att inspirera, utveckla och stimulera kreativitet, innovation och förmågan att hantera komplexitet. För att minska miljöpåverkan använder vi i stor grad digitala media och verktyg i kommunikation.
 
​Lärfokus affärer och uppdrag präglas av höga krav på affärsmässighet, ansvar, kvalitet och uppföljning av varje insats.

Historik

Lärfokus AB grundades 2001 av de båda utbildningskonsulterna Staffan Olofsson och Mahmoud Passikhani. 
 
Initialt drevs bolaget med fokus på utbildning inom affärsekonomi och programutveckling. Inriktningen mot ekonomi kvarstår än idag men har kompletterats med konsulttjänster inom strategi, management och ledarskap.
 
Från hösten 2010 till sommaren 2015 har bolaget varit vilande då ägarna tjänstgjort i olika chefs- och ledarbefattningar i näringslivet.
Hösten 2015 startade Staffan åter upp verksamheten i bolaget.

Kompetens och partners

Staffan Olofsson
Jag är civilingenjör inom industriell ekonomi och har under senare år tjänstgjort i företagsledande befattningar som VD och divisionschef inom större affärsdrivande tjänsteverksamheter.
 
I chefsrollen har jag ingått i koncernledning och även haft styrelseuppdrag i branschorganisationer. Mina uppdrag har omfattat strategiutveckling och omfattande förändringsarbeten. ​Sedan tidigare har jag mer än femton års erfarenhet av att driva mindre bolag, egen verksamhet och försäljningsansvar. I mina roller som chef och egen företagare har jag förmånen att arbeta med strategiarbete, affärs- och kompetensutvecklingsfrågor i såväl stora företag som små verksamheter.
 
Samarbetspartners
Ett löpande samarbete med olika aktörer och partners ingår som ett led i att stärka bolagets utveckling och kompetens. Alla våra handledare och konsulter du möter hos har gedigen erfarenhet från chefs- och ledarpositioner. I kombination med vår erfarenhet inom utbildning anpassar vi lärandet till reell nytta för såväl individ som organisation.
En av våra samarbetspartners är Reagens affärsutveckling som med sina affärssimuleringar erbjuder verktyg för att utveckla den affärsmässiga kompetensen.
Reagens logga_edited.jpg

Lärandet i fokus

Det livslånga lärandet är viktig framgångsfaktor för såväl verksamhet som medarbetare. Vår grundsyn är att organisation och individ har en inre drivkraft att utvecklas men det behövs ett effektivt  lärande för att tillvarata potentialen.

 

I Lärfokus ser vi det som vår utmaning att skapa förutsättningar för utveckling och förbättra dina och verksamhetens prestationer genom målmedveten kompetensutveckling. Med nya verktyg, metoder och perspektiv ökar handlingskraft, flexibilitet, kreativitet och trygghet i förändring.

Kvalitet och leverans

Vi genomför våra uppdrag i öppna eller anpassade och verksamhetsspecifika insatser. Beroende på uppdragets omfattning och komplexitet genomför vi även insatser tillsammans med olika samarbetspartners.

 

En av våra främsta styrkor är att utifrån verklighetsnära och komplexa situationer skapa program, utbildningar och effektiva lärprocesser. Vi integrerar olika ämnesområden för att skapa helhetssyn. Utifrån dina mål och förutsättningar anpassar vi innehåll, pedagogik och metodik. Steg för steg når vi tillsammans resultat.

 

För att säkerställa rätt leverans och förväntade resultat fokuserar vi på:

 

  • Tydligt analysunderlag

  • Individuella utvecklingsplaner

  • Lärandet i en tydlig kontext

  • Komplexitet som stimulerar

  • Verklighetsförankring

  • Värde i lärandet

  • Konstruktiv återkoppling

  • Att tydliggöra kompetens

 

Vi har även en digital struktur med vårt lärcenter som utgångspunkt där aktiviteterna anpassas beroende på situation och målbild. I vårt lärcenter, baserat på Ping Pong, hittar du t ex studiehandledningar, teorimaterial, länkar, övningar, tester och kommunikationsverktyg.

 

Även om utbildningsprogrammen innehåller stora mått av konsultation så är det ibland inte tillräckligt. Självklart finns vi då tillgängliga för specifika frågor och problemställningar där det finns ett behov av fördjupade insatser inom våra kompetensområden.

bottom of page